Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Studium na konzervatoři probíhá formou denního studia po dobu 6 let a je zakončeno absolutoriem.

Nabízí dva studijní obory:

Hudba (kód oboru 82-44-P/01)

Zpěv (kód oboru 82-45-P/01)

 

Studijní program zahrnuje kromě individuální nástrojové a pěvecké výuky i předměty všeobecně vzdělávací, hudebně teoretické a didaktické. Všichni studenti procházejí povinnou výukou hry na klavír a korepetice. Škola je mimořádná svojí specializací na studenty se zrakovým postižením, pro které jsou zařazeny předměty speciální přípravy např. bodový notopis, práce s kompenzační technikou, prostorová orientace aj. 

 

Podrobnější informace o studijních oborech a podmínkách pro přijetí na konzervatoř naleznete v kapitole Přijímací řízení,

aktuální požadavky na absolventa pak v kapitole Maturity a absolutoria.

Formuláře žádostí souvisejících se studiem naleznete zde.

 

Obor Hudba


  

Zaměření oboru Hudba

Hra na klávesové nástrojeklavír, varhany, akordeon

Hra na strunné nástrojehousle, viola, violoncello, kontrabas, kytara

Hra na dechové dřevěné nástrojepříčná a zobcová flétna, hoboj, klarinet, saxofon

Hra na dechové žesťové nástrojetrubka, trombon, pozoun, tuba

Hra na bicí nástroje: bicí, marimba 

Skladba

 

 Výuka hry na klávesové nástroje má v naší škole bohatou tradici a její pedagogové velké zkušenosti ve vzdělávání studentů, včetně studentů s individuálními potřebami. Naši studenti si mohou zahrát na klavírech značky Steinway a Fazioli. Výuka hry na varhany probíhá v kostele Panny Marie pod řetězem, ke cvičení studentů jsou využívány digitální nástroje. Obor akordeon je vyučován od dob založení školy, studentům škola může v průběhu studia zapůjčit akordeon Delicia Dineta.

 

Cílem výuky hry na strunné, dechové dřevěné, dechové žesťové a bicí nástroje je připravit naše studenty pro budoucí povolání, ať už v oblasti interpretační nebo umělecko-pedagogické. Pedagogický sbor zajišťující výuku těchto studijních zaměření tvoří zkušení sóloví koncertní či orchestrální hráči, všichni jsou pedagogy s dlouhodobou praxí. Součástí studia je také komorní hra či praxe ve školním komorním orchestru. V rámci projektů spolupracujeme s ostatními obory, nejčastěji s oborem klasického zpěvu.

 

V oblasti výuky hudební teorie a skladby je naší prioritou co možná nejhlubší propojení teoretických znalostí s interpretací či hudební tvorbou samotnou. Vycházíme z faktu, že část našich absolventů nachází uplatnění i jako učitelé na ZUŠ či konzervatořích, tudíž znalosti z hudebních dějin, hudebních teorie, intonace, harmonie, kontrapunktu a dalších předmětů odborné přípravy využijí hojně i v této profesi. Navíc jsou tyto znalosti předpokladem následného studia na vysokých hudebních školách. 

 

Obor Zpěv

Zaměření oboru Zpěv

Klasický zpěv

Populární zpěv

 

Klasický zpěv

Studijní program zahrnuje studium klasického sólového a komorního zpěvu, kde studenti nejprve zvládají základy dechové a hlasové techniky, správné artikulace, hlasové kultury a dodržování zásad hlasové hygieny, dále jsou vedeni ke stylové, kultivované a žánrové interpretaci vokálních skladeb různých stylových období. 

Lidský hlas je projevem naší duše, vyzrálý pěvecký výkon je výsledkem letitého náročného studia. Studium klasického zpěvu se zaměřuje na výchovu budoucích operních a koncertních pěvců a pěveckých umělců. K tomu jim pomáhají zkušení pedagogové s letitou interpretační a pedagogickou praxí. Součástí studia je i výchova herecká, pohybová, jevištní, praxi studenti získávají i ve školním pěveckém sboru. Mladí adepti zpěvu účinkují na četných koncertech, v operních projektech a účastní se, často s výraznými úspěchy, národních i mezinárodních pěveckých soutěží. Během studia probíhají mistrovské kurzy se špičkovými českými nebo zahraničními operními pěvci. Absolventi oboru pokračují ve studiích na českých nebo zahraničních vysokých hudebních školách., působí jako sólisté či sboristé na českých operních scénách nebo koncertních pódiích.

 

Populární zpěv

Studijní program populární zpěv vede k rozvoji pěveckých interpretačních dovedností nezbytných pro profesi zpěváka populární hudby. 

Účelem studia populárního zpěvu je vedle hlasové techniky, pěstovat interpretační individuálnost studentů, tolik potřebnou pro kariéru v oblasti populární hudby. Studenti jsou vychovávání pro budoucí sólovou či sborovou dráhu v divadelních či koncertních projektech populární hudební scény. V průběhu studia poznají různé hudební styly, z nichž vyplyne vhodná budoucí specializace interpreta. Součástí studia je i ansámblový zpěv a zpěv z listu, protože ne všichni studenti se uplatní jako sólisté. Na českých základních uměleckých školách narůstá poptávka po výuce dětí v oboru populární zpěv. Naši absolventi tak nacházejí uplatnění pedagogické, jsou dobře vybaveni znalostmi speciální hlasové techniky a interpretace moderních písní, aby mohli tyto dovednosti předávat dál.

Přihlašte se