Jan Deyl Conservatory of music

logo Jan Deyl Conservatory of music

Všeobecné informace 

Uzávěrka přihlášek pro všechny uchazeče o studium je do 30. 11. 2023.

Přijímací řízení pro uvedené obory se koná formou komplexní talentové zkoušky. 

 
Přijímací řízení pro školní rok 2024-2025 a předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro školní rok 2024-2025 (dokument PDF) dodatek č. 1 (dokument PDF)

Předběžné informace k organizaci talentových zkoušek (dokument PDF)

Rozpis talentových zkoušek a komisí pro školní rok 2024-2025 (dokument PDF)

Rozpis přijímacích talentových zkoušek – leden 2024 (dokument pdf)

Rozpis přijímacích talentových zkoušek – (2. termín 1. kola) - KONZERVATOŘ – 29. 1. 2024 (dokument pdf)

Přijímací řízení - konzervatoř:

1. termín: 15. 1. 2024–19. 1. 2024
2. termín: 29. 1. 2024
 
Hudba 
1. termín: 15. 1. 2024 – zaměření strunné, dechové a bicí nástroje
  16. 1. 2024 – zaměření klávesové nástroje a skladba
2. termín: 29. 1. 2024
 
Zpěv 
1. termín: 17. 1. 2024 – klasický zpěv
  19. 1. 2024 – populární zpěv
2. termín: 29. 1. 2024

 

Šestiletý vzdělávací program konzervatoře:

82-44-M,P/01 Hudba

Požadavky k talentové zkoušce a kriteria hodnocení pro přijetí na konzervatoř - obor Hudba (dokument PDF)

 

82-45-M,P/01 Zpěv

Požadavky k talentové zkoušce a kriteria hodnocení pro přijetí na konzervatoř - obor Zpěv (dokument PDF)

 

Informace pro uchazeče

Přijmout lze uchazeče se splněnou povinnou školní docházku, kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

Škola nedisponuje bezbariérovým přístupem.

 

Přijímací řízení - příklad písemného testu z hudební teorie a okruhy témat - dějiny hudby a hudební nástroje:
(je možné na žádost poskytnout elektronicky i v Braillu)


dokumnty PDF

Test hudební teorie

Názvosloví, umělecké epochy

Rozdělění hudebních nástrojů


dokumnty DOC a TXT
(pro nevidomé)

Názvosloví

Umělecké epochy

Rozdělení hudebních nástrojů

Cvičný test - hudební nauka

 

Přijímací řízení - střední škola:

1. termín: 8. 1. 2024 – pro zaměření ladič
  9. 1. 2024 – pro zaměření klavírník
 
2. termín: 12. 1. 2024 – pro zaměření ladič, klavírník

 

Čtyřletý vzdělávací program střední školy:

82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů

Požadavky k talentové zkoušce a kriteria hodnocení pro přijetí na střední školu (dokument PDF)

  

Dokumenty a formuláře ke stažení

Formulář přihlášky ke studiu

Formulář lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání pro studijní obor 82-44-M/02 - Ladění klavírů a příbuzných nástrojů 

Žádost o přidělení školního korepetitora (dokument Word)

  

Důležité informace k závěrečné části přijímacího řízení

Konečné hodnocení a zveřejnění výsledků přijímacího řízení se řídí podle § 60d ods. 3 a § 62 odst. 5 školského zákona.

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Ředitel školy zveřejní výsledky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole:

  • na info panelu (i pro nevidomé)
  • ve vitríně školy (umístěna před hlavním vchodem)
  • a způsobem umožňujícím dálkový přístup tj.  na webových stránkách školy

(pořadí uchazečů se zveřejňuje pod registračním číslem).

 

Údaje o výsledcích přijímacího řízení se zveřejňují do 3 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném ředitelem školy pro konání přijímací zkoušky nebo, nebyla-li ředitelem školy přijímací zkouška stanovena, po vyhodnocení přijímacího řízení, a to:

  • v prvním kole nejpozději posledního dne termínu uvedeného v § 3 odst. 1
  • a v dalších kolech bez zbytečného odkladu.

Zveřejnění výsledků PŘ zajistí ředitel školy v koordinaci se ZŘ, v termínu 5.–15. 2., a to minimálně na 15 dnů.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů je rozhodnutí o přijetí oznámeno.

  

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024–2025

Zveřejnění výsledků 1. kola talentových zkoušek na Konzervatoř a střední školu Jana Deyla (dokument PDF)

 

Odvolání proti nepřijetí

Nepřijatým uchazečům je odesláno rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím datových schránek nebo doručovatele poštovních služeb.
V případě nepřijetí může uchazeč podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů po převzetí dopisu Rozhodnutí o nepřijetí, a to řediteli školy, který jej postoupí Odboru školství a mládeže hlavního města Prahy.

 

 


ARCHIV

Přijímací řízení pro školní rok 2023–2024

Přihlašte se